Table of Contents

บทความที่เกี่ยวข้อง

ประเภทเครื่องดนตรีสากล

ประเภทเครื่องดนตรีสากล – คุณลักษณะต่างๆ ของเสียงที่เกิดขึ้นจากเครื่องดนตรีแต่ละชนิด ย่อมแตกต่างกันออกไปด้วยองค์ประกอบหลายประการ เพราะเครื่องดนตรีแต่ละชนิดนั้นมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไป การเรียนรู้ให้เข้าใจเรื่องเครื่องดนตรีแต่ละชนิดจะทำให้สามารถจำแนกเครื่องดนตรีได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดที่นำไปประสมวงเป็นวงดนตรีประเภทต่างๆ เมื่อดนตรีของชาติตะวันตกที่คิดค้นมาจากทวีปยุโรป และอเมริกา ได้รับการยอมรับมีการนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ดนตรีตะวันตกจึงกลายเป็นดนตรี ของคนทุกชาติทุกภาษา ถือได้ว่า เป็นของสากล

Read More »

ประวัติดนตรีสากล

ประวัติดนตรีสากล การ กำเนิดของเครื่องดนตรีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมนุษย์รู้จักการสร้างเครื่องดนตรีง่ายๆ จากธรรมชาติรอบข้างคือ เริ่มจากการปรบมือผิวปาก เคาะหิน หรือนำกิ่งไม้มาตีกันซึ่งต่อมาได้มีการสร้างเครื่องดนตรีที่มี รูป ทรงลักษณะต่างๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและลักษณะเครื่องดนตรีของชนชาติต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องดนตรีสากลที่เป็นเครื่องดนตรีของชาวตะวันตกที่นำมาเล่นกัน แพร่หลายในปัจจุบัน สำหรับการกำเนิดของดนตรีตะวันตกนั้นมาจากเครื่องดนตรีของชนชาติกรีกโบราณที่

Read More »

ความหมายดนตรี

ความหมายดนตรี คำว่า “ดนตรี” มีความหมายที่กว้างและหลากหลายมากนอกจากนี้ยังมีการนำดนตรีไปใช้ประกอบในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เราคุ้นเคยเช่น การใช้ประกอบในภาพยนต์ เนื่องจากดนตรีนั้นสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการสร้างอารมณ์ลักษณะต่าง ๆ ของแต่ละฉากได้ พิธีกรรมทางศาสนาก็มีการนำดนตรีเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยจึงทำให้มีความขลัง ความน่าเชื่อถือ ความศรัทธา มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ดนตรีบางประเภทถูกนำไปใช้ในการเผยแพร่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มคนหรือเชื้อชาติ

Read More »

ประวัติดนตรีสากล

ประวัติดนตรีสากล การ กำเนิดของเครื่องดนตรีเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมนุษย์รู้จักการสร้างเครื่องดนตรีง่ายๆ จากธรรมชาติรอบข้างคือ เริ่มจากการปรบมือผิวปาก เคาะหิน หรือนำกิ่งไม้มาตีกันซึ่งต่อมาได้มีการสร้างเครื่องดนตรีที่มี

รูป ทรงลักษณะต่างๆ ที่แตกต่างกันไปในแต่ละชนชาติ โดยมีการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและลักษณะเครื่องดนตรีของชนชาติต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องดนตรีสากลที่เป็นเครื่องดนตรีของชาวตะวันตกที่นำมาเล่นกัน แพร่หลายในปัจจุบัน สำหรับการกำเนิดของดนตรีตะวันตกนั้นมาจากเครื่องดนตรีของชนชาติกรีกโบราณที่ สร้างเครื่องดนตรีขึ้นมา 3 ชนิดคือ ไลรา คีธารา และออโรสจนต่อมามีการพัฒนาสร้างเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ ทั้งประเภทเครื่องสายเครื่องเป่า เครื่องทองเหลือง เครื่องตี และเครื่องดีดหรือเครื่องเคาะ เช่นไวโอลิน ฟลุต ทรัมเป็ต กลองชุด กีตาร์ ฯลฯโดยพบเครื่องดนตรีสากลได้ในวงดนตรีสากลประเภทต่างๆ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

การสืบสาวเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของดนตรีตั้งแต่สมัยโบราณมา นับว่าเป็นเรื่องยากที่จะให้ได้เรื่องราว สมัยของการรู้จักใช้อักษรหรือสัญลักษณ์อื่นๆ เพึ่งจะมีปรากฏและเริ่มนิยมใช้กันในสมัยเริ่มต้นของยุค Middle age คือระหว่างศตวรรษที่ 5-6 และการบันทึกมีเพียงเครื่องหมายแสดงเพียงระดับของเสียง และจังหวะ ( Pitch and time ) ดนตรี เกิดขึ้นมาในโลกพร้อมๆกับมนุษย์เรานั่นเอง ในยุคแรกๆมนุษย์อาศัยอยู่ในป่าดง ในถ้ำ ในโพรงไม้ แต่ก็รู้จักการร้องรำทำเพลงตามธรรมชาติ เช่นรู้จักปรบมือ เคาะหิน เคาะไม้ เป่าปาก เป่าเขา และเปล่งเสียงร้องตามเรื่อง การร้องรำทำเพลงไปเพื่ออ้อนวอนพระเจ้าเพื่อช่วยให้ตนพ้นภัย บันดาลความสุขความอุดมสมบูรณ์ต่างๆให้แก่ตน หรือเป็นการบูชาแสดงความขอบคุณพระเจ้าที่บันดาลให้ตนมีความสุขความสบาย

โลกได้ผ่านหลายยุคหลายสมัย ดนตรีได้วิวัฒนาการไปตามความเจริญและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ เครื่องดนตรีที่เคยใช้ในสมัยเริ่มแรกก็มีการวิวัฒนาการมาเป็นขั้นๆ กลายเป็นเครื่องดนตรี ที่เราเห็นอยู่ทุกวัน เพลงที่ร้องเพื่ออ้อนวอนพระเจ้า ประเภทเครื่องดนตรีสากล ก็กลายมาเป็นเพลงสวดทางศาสนา และเพลงร้องโดยทั่วๆไป

ในระยะแรก ดนตรีมีเพียงเสียงเดียวและแนวเดียวเท่านั้นเรียกว่า Melody ไม่มีการประสานเสียง จนถึงศตวรรษที่ 12 มนุษย์เราเริ่มรู้จักการใช้เสียงต่างๆมาประสานกันอย่างง่ายๆ เกิดเป็นดนตรีหลายเสียงขึ้นมา

การศึกษาวิชาประวัติดนตรีตะวันตกหลายคนคงคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกิน และมักมีคำถามเสมอว่าจะศึกษาไปทำไมคำตอบก็คือ ดนตรีตะวันตกเป็นรากเหง้าของดนตรีที่เราได้ยินได้ฟังกันทุกวันนี้ ความเป็นมาของดนตรีหรือประวัติศาสตร์ดนตรีนั้นหมายถึงการมองย้อนหลังไปใน อดีตเพื่อพยายามทำความเข้าใจกับแง่มุมต่าง ๆ ของอดีตในแต่ละสมัยนับเวลาย้อนกลับไปเป็นเวลาหลายพันปีจากสภาพสังคมที่แวด ล้อมทัศนะคติและรสนิยมของผู้สร้างสรรค์และผู้ฟังดนตรีในแต่ละสมัยนั้นแตก ต่างกันอย่างไรจากการลองผิดลองถูกลองแล้วลองอีกการจินตนาการตามแนวคิดของผู้ ประพันธ์เพลงจนกระทั่งกลั่นกรองออกมาเป็นเพลงให้ผู้คนได้ฟังกันจนถึง ปัจจุบันนี้

การศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์หรือการมองย้อนกลับไปในอดีตนั้นนอกจาก เป็นไปเพื่อความสุขใจในการได้ศึกษาเรียนรู้และรับทราบเรื่องราวของอดีตโดย ตรงแล้วยังเป็นการศึกษา เป็นแนวทางเพื่อทำความเข้าใจดนตรีที่เกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงในแง่ของ ดนตรีในปัจจุบันและเพื่อนำมาใช้ในการทำนายหรือคาดเดาถึงแนวโน้มของดนตรีใน อนาคตด้วย

ประวัติดนตรีสากล ดนตรีสากลเกิดมาจากไหน

ประวัติดนตรีสากล คำถามสำคัญของบทความนี้ก็คือ ดนตรีสากลเกิดมาจากไหน อันนี้หากมองตามรากเหง้าประวัติศาสตร์แล้ว ดนตรีสากลเกิดมาจากยุคตั้งแต่มนุษย์ยังไม่อารยธรรมด้วยซ้ำ ตอนนั้นดนตรีอาจจะไม่เป็นแบบแผนเหมือนทุกวันนี้ ดนตรีอาจจะเกิดจากการเคาะ การทำเลียนเสียงธรรมชาติ การสวดมนต์อ้อนวอนต่อเทพเจ้า ความเชื่อ หรือพิธีกรรมอะไรสักอย่างก่อนจะมาพัฒนาเป็นเรื่องราวในตอนหลัง

ดนตรีช่วงยุคอารยธรรม

ดนตรีกลายเป็นเรื่องที่มีการบันทึก ศึกษา เก็บข้อมูลเป็นเรื่องราว เป็นราวกันจริงๆก็ต้องตอนที่มนุษย์มีอารยธรรรม มีภาษาเป็นของตัวเองกันแล้ว เนื่องจากพอมีภาษาก็จะมีรหัส มีสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงดนตรี เพลงที่ตัวเองเล่นได้ อารยธรรมแต่ละช่วงก็จะมีการบันทึก พัฒนาดนตรีในช่วงเวลาของตัวเองแตกต่างกันไป

ช่วงเวลาของดนตรีที่น่าสนใจ

หลังจากเริ่มมีการบันทึกเรื่องราวของดนตรี ก็เกิดช่วงเวลาทองของดนตรีหลายช่วงด้วยกันเช่น ช่วง Classical Period ช่วงนี้เป็นระยะเวลาที่ดนตรีเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่มากขึ้น มีการพัฒนาดนตรีให้มีแบบแผนจับต้องได้ ศึกษาได้เป็นสากลเข้าใจได้ไปในทางเดียวกัน ยุคนี้ยังให้กำเนิดอัจฉริยะทางดนตรีอย่าง โมสาร์ท ด้วย ช่วง Romantic Period ช่วง ค.ศ. 1810-1900 โดยประมาณ ความหมายดนตรี ระยะเวลานี้นักดนตรีจะนำเพลงมาเล่นเพื่อแสดงอารมณ์ของตัวเองเป็นส่วนใหญ่ เพลงจะเป็นสื่อกลางถ่ายทอดอารมณ์ของคนร้อง คนเล่นดนตรีในขณะนั้นได้เป็นอย่างดี คนเริ่มให้ความสนใจดนตรี เสียงเพลงมากขึ้น มากที่สุด มากกว่าปัจจุบันเสียอีก จะบอกว่านี่เป็นยุคทองของดนตรีก็ไม่ผิดนัก ยุคนี้ต้องบอกว่ามีอัจฉริยะเกิดขึ้นมากมายแต่ที่สุดต้องยกให้กับ บีโธเฟ่น นักดนตรี และนักแต่งเพลงอัจฉริยะคนหนึ่งของประวัติศาสตร์ดนตรีโลก

ดนตรีสากลกับประเทศไทย

ตัดภาพกลับมาในบ้านเรา ประวัติและดนตรีสากลถูกนำเข้ามาหลากหลายวิธีการ หนึ่งดนตรีสากลมาพร้อมกับคนที่ได้มีโอกาสไปเรียนหนังสือต่างประเทศเมื่อกลับมาก็นำวัฒนธรรมดนตรีมาเผยแพร่ต่อด้วย สองชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยก็นำดนตรีมาถ่ายทอดด้วย สามสื่อของไทยที่นำเสนอเรื่องราวของดนตรีสากลไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ฯลฯ จนทำให้คนหันมาสนใจดนตรีสากลมากขึ้น คุณล่ะเคยฟังเพลงสากลบ้างหรือเปล่า ประวัติดนตรีสากล